Anunt inscriere clasa pregatitoare

A N U N Ţ

      Prima etapă de înscriere computerizată în învățământul primar pentru anul şcolar 2024 – 2025, va fi în perioada 11 aprilie – 14 mai 2024, după următorul program:

Luni – joi:  8,30 – 17,30

Vineri :       8,30 – 17,00

Pauză zilnic între orele 12,30 – 13,30

Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

Dosarul clasei trebuie sa cuprindă:

  • cerere tip;
  • copie certificat de naștere copil;
  • copie carte de identitate părinți;
  • sentința de încredințare copil (unde e cazul).

NUMĂR CLASE – 4,    EFECTIV ELEVI – 88

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLII

Str. Făgăraş: D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9,  bl. NORD (nr. 1A)
Str. Negru Vodă: B1, B2, C1, C2, C3, C4, C4a, P30, bl. M7 (nr. 36 A), bl. CORAL (nr.30), bl. ARG 1(nr.30)
Str. Carpați: F1,F2,F3,F4,F5, bl. NORD (nr. 8A)
Str. Aleea Negoiu-1A,1B,10,ANL1,ANL2
Str. Eremia Grigorescu:P4, P5A, P9, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, R1, R1bis, R2, bl. Coral, bl. Pavone
Str. Trandafirilor: P1, P2, P3, P6A, P10
Calea Bascov: Q3, Q3a, Q4, Complex Nordmark Residence
Str. General Gh. Magheru: casele de la nr. 1 la nr. 16
Str. Nicolae Bălcescu: L, L1, L2, L3

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE

Art. 10. – (1) În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate criterii de departajare, generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

(2) Criteriile generale de departajare, care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

Clasa pregatitoare – Ordinului ministrului educației 4019/2024

https://isjarges.ro/wp-content/uploads/2024/03/metodologie-inscriere-invatamant-primar-2024.pdf

Art. 6. – (1) Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. În cazul copiilor menționați la alin. (1), dar care se află în situația menționată la art. 5 alin. (2) recomandarea se eliberează de către centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, denumite în continuare CJRAE/CMBRAE, sau de către o structură de la nivelul unei/unor unități de învățământ desemnate în acest sens de către inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB). Solicitarea de eliberare a recomandării, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta metodologie, poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

Art. 7. (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului

București de Resurse și Asistență Educațională doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.

(2) Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, denumită în continuare comisia județeană/a municipiului București, poate decide organizarea activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe distanțe lungi a copiilor și a părinților acestora.

CERERE_INSCRIERE_CLASA_PREGATITOARE1

Descarca cerere de inscirere

Adresă-CJRAE

Cerere-părinte-evaluare

Descarca cerere evaluare

Program-evaluare-CJRAE

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *